زبان ها

دسترسی آسان

فاصله تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(با ماشین)  51 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه مهرآباد (با ماشین)  7.8 کیلومتر
فاصله تا دانشگاه تهران  3.8 کیلومتر
فاصله تا دانشگاه امیرکبیر  1.3 کیلومتر
فاصله تا ایستگاه اتوبوس 200 متر
فاصله تا ایستگاه مترو   2.5 کیلومتر
فاصله تا بازار بزرگ تهران 5.6 کیلومتر
فاصله تا برج میلاد 10.2 کیلومتر
فاصله تا راه آهن تهران   6 کیلومتر
فاصله تا بیمارستان آریا 700 متر
فاصله تا بانکهای مرکزی  900 متر